ضرب و شتم و جرح

 

 ((شماره تلفن مشاوره حقوقی تلفنی : 93 14 30 92 90 ))

 

بدون پیش شماره تماس بگیرید

تماس از تهران - شماره مشاوره تلفنی : 9092301493

تماس از شهرستان - شماره مشاوره تلفنی : 9099070493 

 

 

« ضرب و شتم و جرح »‌· 

 الف : مستندات موجود در قوانین :  1 – ضرب و جرح عمدی که امکان قصاص وجود ندارد ماده 614 ق . م . ا2 – نزاع دسته جمعی ماده 615 ق . م . ا 3 – ضرب و جرح غیرعمدی که مشمول دیه خواهدشد کتاب چهارم : دیات، مواد 294 لغایت 497 ق.م.ا 4 – ضرب و جرح عمدی که موجب قصاص خواهد شدکتاب سوم : باب دوم مواد 269 لغایت 293 ق.م.ا  ·         ب : آراء وحدت رویه :  1 – « معلـوم نبودن مرتکب ضرب و جرح موجب رد دعوی خصوصی ضرر و زیان ناشی از جرم نمی باشد » ( رأی شماره 56 – 25/7/1352 هیأت عمومی دیوان عالی کشور )2 – ( حکم شماره 232 – 19/9/49 ) « روزنامه رسمی 7555 – 21/1/49 » دعوی اعسار در قبال ضرر و زیان ناشی از جرم قابل استماع نیست . 3 – اگر حکــم دادگاه کیفری در مورد ضررو زیان ناشی از جرم قابل رسیدگی در دیوانعالی کشــور بـــاشــد حکـــم جــزائی هــم بــه تـــبع آن قـــابل رسیدگی در دیوانعالی کشور است ( رأی شماره 32 – 29/11/64 هیأت دیوانعالی کشور ) 4 – ضرب و جرح مشمول ماده 175 مکرر قانون مجازات عمومی اگر منتهی به نقص عضو شــود ، قـــابل گـذشــت اســـــت ( حکم شماره 46 – 13/12/54 ) « روزنامه رسمی 9105 – 18/1/55 » 5 – ارش اختــصاص بــه مــواردی دارد که در قــانــون برای صدمات وارده به بدن دیه تعیین نشده باشد ( رأی شماره 619 – 28/9/76 ) 6 – در صورت صدور حکم بر برائت متهم دادگاه مکلف است در مورد دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم نیز رسیدگی نماید . ( رأی شماره 649 – 5/7/79 )7 – مجازات ایراد جرح عمدی با چاقو وفق مواد 55 و 63 قانون حدود و قصاص تعیین می شود مگر اینکه اقدام به چاقو کشی مشمول مقررات حمل اسلحه سرد و یا اخلال در نظم عمومی باشد ( رأی شماره 1 – 2/2/1365 هیأت عمومی دیوانعالی کشور ) 8 – ایــراد جرح با کارد از مصادیق بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق است ( رأی شماره 32 – 16/12/1361 هیأت عمومی )

/ 1 نظر / 96 بازدید
ف

اگهه یکی کاری کنه که یکی از استخوان دنده باعمد بشکند جرمش چیست